LINEAGE

 1. 瀬戸口備前守政基 (Setoguchi Bizen no Kami Masamoto, 1431 - 1518 )

 2. 瀬戸口源之進 (Setoguchi Gennoshin, 1488 - 1577) 

 3. 瀬戸口政之進 (Setoguchi Masanoshin, 1522 - 1569) 

 4. 瀬戸口基広 (Setoguchi Maotohiro, 1549 - 1611) 

 5. 薬丸兼陳入道如水 (Yakumaru Kenchinnyuudou Nyosui, 1607 - 1689) 

 6. 薬丸刑部左衛門兼福 (Yakumaru Gyoubuzaemon Kanefuku, 1642 - 1693) 

 7. 薬丸長左衛門兼慶 (Yakumaru Chouzaemon Kaneyoshi, 1673 - 1758) 

 8. 溝口一心斎一重 (Mizoguchi Isshinsai Kazushige, 1713 - 1795) 

 9. 溝口源吉耀芳 (Mizoguchi Genkichi Teruyoshi, 1749 - 1815) 

 10. 溝口源之進幸伯 (Mizoguchi Gennoshin Kouhaku, 1794 - 1857) 

 11. 溝口貞勝宗重源信斎 (Mizoguchi Muneshige Genshinsai, 1835 - 1896) 

 12. 溝口正緒藤原玄心 (Mizoguchi Masao Genshin, 1865 - 1947) 

 13. 上野靖之源心 (Ueno Yasuyuki Genshin, 1913 - 1973) 

 14. 上野景範源己 (Ueno Kagenori Genki, 1954) 

 15. 上野貴史童心 (Ueno Takashi Doushin, 1956)

 16. 髙橋多聞 (Takahashi Tamon)
 

TAKAHASHI TAMON 16TH SOKE