LINEAGE

 1. 瀬戸口備前守政基 (Setoguchi Bizen no KamiMasamoto)

 2. 瀬戸口源之進 (Setoguchi Gennoshin) 

 3. 瀬戸口政之進 (Setoguchi Masanoshin) 

 4. 瀬戸口基広 (Setoguchi Maotohiro) 

 5. 薬丸兼陳入道如水 (Yakumaru Kenchinnyuudou Nyosui) 

 6. 薬丸刑部左衛門兼福 (Yakumaru Gyoubuzaemon Kanefuku) 

 7. 薬丸長左衛門兼慶 (Yakumaru Chouzaemon Kaneyoshi) 

 8. 溝口一心斎一重 (Mizoguchi Isshinsai Kazushige) 

 9. 溝口源吉耀芳 (Mizoguchi Genkichi Teruyoshi) 

 10. 溝口源之進幸伯 (Mizoguchi Gennoshin Kouhaku) 

 11. 溝口貞勝宗重源信斎 (Mizoguchi Muneshige Genshinsai) 

 12. 溝口正緒藤原玄心 (Mizoguchi Masao Genshin) 

 13. 上野靖之源心 (Ueno Yasuyuki Genshin) 

 14. 上野景範源己 (Ueno Kagenori Genki) 

 15. 上野貴史童心 (Ueno Takashi Doushin)

 16.  髙橋多聞 (Takahashi Tamon)
 

TAKAHASHI TAMON 16TH SOKE

TAKAHASHI TAMON 16TH SOKE